KVALITET I OMSORGS ARBETEN

Grunden för kvalitetsarbetet är att formulera mål, planera arbetets genomförande, uppföljning, utvärdering samt prioritering av åtgärder så att målen för verksamheten uppnås. För varje kvalitetsområde anges mål, metod för genomförande samt vad som följs upp/utvärderas och hur detta sker.

Kvalitet i omsorgsverksamhet har liksom all tjänstekvalitet tre aspekter

Den tekniska kvaliteten är en hygienfaktor men brister likafullt många gånger där bostäder får en prägel mer av institution än ett hem. Likaså brister många gånger personalens utbildning i det aktuella funktionshindret. Andra vanliga tekniska kvalitets-brister är bristen på beprövad och evidensbaserad arbetsmetod i omsorgsverksamheten.

Som en allians har vi gemensamma övertygelser och värderingar relaterade till den individuella potentialen hos människor inom autismspektrumet, våra förväntningar på dem är höga och vi tror att:

Utveckling

Personer med autism kommer alltid att fortsätta att utveckla färdigheter och strategier och vi kan visa positiva resultat för de människor vi stöder.

Lika rättigheter

Personer med autism har betydande styrkor och kan använda dessa för att lära sig och utveckla färdigheter så att de kan delta som oberoende och värderade medborgare och njuta av lika rättigheter och möjligheter.

Individanpassat

Ett flexibelt och individanpassat tillvägagångssätt är nödvändigt för att stödja utvecklingen av individuella färdigheter.

Effektiva strategier

Genom att arbeta tillsammans med personer med autism kan effektiva strategier utvecklas som gör det möjligt för dem att bidra till och rådfrågas om alla aspekter av deras liv.

Effektiva tjänster

Konsultation genom att lyssna på personer som använder tjänsten och deras representanter är nyckeln till effektiva tjänster i utvecklingen.

Stiftelsen skall vara en förebild och kvalitets-drivare inom området LSS tjänster.

Stiftelsen verksamheter kommer att uppfylla alla dessa kvalitetskriterier och eventuellt överskott kommer att investeras i en ständig strävan att utveckla och förbättra verksamheten till gagn för de boende och/eller arbetstagare.

Schematisk kan faktorerna beskriva så här.

Till den upplevda kvaliteten får räknas den närliggande faktorn personalens attityder. En aldrig så välutbildad person kan i mötet med funktionshindrade personer mycket väl visa en felaktig attityd som leder till en låg subjektiv kvalitet för den boende.

 

Slutligen är resultat i form av personlig utveckling hos omsorgstagarna en lika viktig kvalitetsfaktor som de övriga faktorerna. Det är utvecklingen av kognitiva förmågor och livskänsla som trygghet, självkänsla och livsglädje som gör skillnaden mellan förvaring och och ett hem.

Teknisk kvalitet

Upplevd kvalitet

Resultat

Boende

1. Boendeyta / Gemensam yta

2.Personal / Boende

3.Personalens utb.

4. Personalomsättning

5.Dokumenterad och beprövad metod

1. Dialog och delaktighet

2.Regelbundna enkäter/ mätning av nöjdhet hos boende/ föräldrar/ gode män

3.Boendeomsättning

1. Måluppfyllelse i relation till individuell plan

2.Trivselindikationer

Daglig verksamhet

1. Boendeyta / Gemensam yta

2.Personal / Boende

3.Personalens utb.

4. Personalomsättning

5.Dokumenterad och beprövad metod

6.Verksamhetslokaler

1. Dialog och delaktighet

2.Regelbundna enkäter/ mätning av nöjdhet hos boende/ föräldrar/ gode män

1. Måluppfyllelse i relation till individuell plan

Vår arbetskultur

Våra medarbetare är viktiga

Förutom självklara saker som att arbeta efter evidensbaserade metoder och få kontinuerlig handledning är det viktig att skapa en arbetsplats som ger möjlighet till ständigt lärande.

De boendes miljö är medarbetarnas arbetsmiljö. Vi ska vara en arbetsplats där såväl de boende som vår personal trivs och känner sig trygga. 

Tillsammans med de boende och deras anhöriga skapar vi denna miljö.
Att arbeta med och för människor är att lära av varandra. Att inse att man kan göra misstag, ha möjlighet att reflektera över detta tillsammans och hitta nya lösningar på problemsituationer.

Våra medarbetare får kontinuerlig kompetens- och personlig utveckling.
En viktig faktor i denna lärande miljö, är att chefen är närvarande och kan förmedla den lärande kulturen som leder till att medarbetarna vill, får och kan lära och utvecklas.

Våra verksamheter skall vara de mest attraktiva arbetsplatserna för dem som vill arbeta med människor.