Lärande och Utveckling i fokus för brukare och personal

I vår verksamhet kommer lärande och utveckling vara det centrala både för brukarna och personalen. Rätt bemötande, kompetens, kommunikation och miljö möjliggör en livslång utveckling för varje individ utifrån var och ens förutsättningar.

Det stärker självkänslan och självförtroendet och ger livsglädje och förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Med den målsättningen kommer vi att tillhandahålla boende och tjänster för vuxna med autism och eller intellektuell funktionsnedsättning.

Vår vision

Är en värld där jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet råder för funktionshindrade personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.

Vår Mission

Genom att bedriva högkvalitativ omsorgsverksamhet för funktionshindrade personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd bidra till att visionen uppfylls och att vara en förebild och pådrivare av kvalitet inom denna välfärdssektor. Vår verksamhet är inte ideell utan idealistisk och professionell.

Våra värden

Vi har lärt oss av egna erfarenheter. Vi värdesätter
DELTAGANDE - Vi värdesätter relationer eftersom relationer driver utvecklingen.
SAMARBETE -
EFFEKTIVITET
EVIDENSBASERAD PRAKTIK
Engineers are helping to design the house,Engineers and designers are helping to design the house,Designers have pencils in hand and engineers putting home model on a paper.

Vuxenboendetjänster

Vi kommer snart att erbjuda omsorgsboende och daglig verksamhet enligt LSS (gruppbostäder) med särskilt fokus på  kvalité och anpassning av boendet till personer med autism genom vårt helägda bolag New Life Omsorg AB.

Vår vision är en värld där alla människor
på spektrumet kan nå sin fulla potential.

Stiftelsen Svenska Autism Alliansen förbättrar livet idag och för morgondagen.
Vi vill främja lösningar, över hela spektrumet och under hela livslängden, för behoven
hos individer med autism och deras familjer.

Vi vill ge glädje och bästa livskvalitet till autistiska vuxna som vi stödjer i våra tjänster. Varje person har en individuell plan, byggd kring deras styrkor, utmaningar och ambitioner.

Vi kommer att tillhandahålla tjänster och center för kvalitativt boende och stödboende för vuxna över hela autismspektrumet. Vi kommer erbjuda specialiserat personcentrerat stöd i landsbygds- och stadsmiljöer över hela Sverige.

Vår vision är en värld där alla människor i
autismspektrumet kan nå sin fulla potential.

Vår vision är en bättre värld för personer med autism. Vårt uppdrag är att förbättra utbudet och kvaliteten på tjänster och stöd för personer med autism såsom boende och assistans. Vi lär oss av verkliga erfarenheter. Vi har tillbringat över 50 år tillsammans med människor inom autismspektrumet. Ingen har mer praktisk kunskap om autism. Men vi följer med i tiden och vi förstår att det alltid finns mer att lära.

DELTAGANDE

Vi arbetar hårt för att se till att rösten hos personer med autism och deras familjer blir hörd.

SAMARBETE

Vi arbetar i partnerskap med personer med autism, deras familjer och företrädare samt andra organisationer för att öka förståelsen och uppnå bästa resultat.

EFFEKTIVITET

Vi strävar efter att säkerställa att de tjänster vi tillhandahåller uppfyller människors individuella behov och uppnår bästa resultat och värde.

EVIDENSBASERAD

Vi arbetar för att bygga en evidensbas kring bästa praxis och tar hänsyn till detta när vi utformar och levererar våra egna tjänster.

Varje autistisk person har rätt att:

Du som har diagnosen autism eller som är anhörig till en person med autism har rätt till stöd. LSS är en lag som ger dig med autism eller annan omfattande funktionsnedsättning rätt att få extra stöd i vardagen.
Syftet är att stödet ska hjälpa dig att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

VAD ÄR LSS?

LSS ger rätt till stöd och service till personer med stora funktionsnedsättningar, bland annat autism. Om du behöver en LSS-insats kan du ansöka om att få den. Vänd dig till kommunen eller regionen.

Vem gäller LSS för?

För att ha rätt till en LSS-insats krävs att du tillhör en av lagens tre personkretsar. Har du diagnosen autism tillhör du personkrets 1. Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Insatsen ska garantera att du får personligt stöd från experter. Den kan utformas så att även familj och anhöriga får rådgivning och stöd. Stödet kan komma från till exempel psykologer, kuratorer, logopeder, sjukgymnaster med flera.  

Insatsen är inte menad att ge sjukvårdande behandling. Den ska heller inte ersätta social service eller pedagogiska insatser, som socialtjänsten respektive skolan ansvarar för.  

Du kan få hjälp med grundläggande behov av en eller flera assistenter. Det kan handla om personlig hygien, att klä sig, äta och att kommunicera med andra. Assistans kan komma från kommunen eller från företag eller kooperativ. Om behovet av assistans uppgår till mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som har ansvaret. 
Isolering är en vanlig följd av en omfattande funktionsnedsättning. Insatsen ska underlätta socialt umgänge och kan till exempel innebära att du får hjälp med att besöka vänner eller delta i aktiviteter. 
En kontaktperson ska fungera som en medmänniska/vän och insatsen ska ses som ett icke professionellt stöd. Kontaktpersonen bör därför vara någon med stort engagemang och intresse för andra människor. Det kan också vara en hel stödfamilj som agerar kontaktperson. Syftet är att bryta isolering genom umgänge och hjälp till fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen bör också i viss mån kunna hjälpa dig i olika praktiska situationer, till exempel i kontakt med myndigheter. 

I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Boendet kan utformas på tre sätt: 

 1. Servicebostad med visst fast basstöd dygnet runt 
 2. Gruppbostad med fast bemanning dygnet runt 
 3. Särskild anpassad bostad utan fast bemanning 

Daglig verksamhet handlar om att du ska få en meningsfull sysselsättning. Insatsen gäller dig som är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller studerar. Daglig verksamhet kan utformas på olika sätt men ska skapa stimulans, gemenskap och bidra till känslan av att vara delaktig i samhället.  

Innehållet i den dagliga verksamheten kan vara aktiviteter med habiliterande inriktning. Det kan också vara uppgifter som är inriktade på att producera något.  

Själva insatserna kostar ingenting. Men kommunen får ta ut avgifter för bostad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter om du har: 

 1. hel allmän ålderspension 
 2. Hel sjukersättning 
 3. Hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek. 

Det är kommunen som beslutar om vilka avgifter som tas ut, men de får inte vara högre än kommunens egna kostnader. Kommunen kan också ta ut avgift för måltider på till exempel daglig verksamhet och korttidshem.

Varför välja oss?

Våra vårdinsatser är Personcentrerade och vi gör alltid en individuell planering så att personen i behov får den hjälp och stöd den behöver. Vi använder individuella evidensbaserade, resultatfokuserade bedömningar för att säkerställa att vårt stöd är utformat för att göra det möjligt för människor att leva det liv de väljer.

Stiftelsen skall vara en förebild och kvalitets-drivare inom området LSS tjänster.

Om stiftelsens grundare

Det råder en stor brist på gruppbostäder i Sverige. Dessutom visar undersökningar utförda Inspektionen för vård och omsorg- IVO och Socialstyrelsen att det ofta förekommer stora kvalitets-brister såväl i kommunala som i privat drivna gruppbostäder. Autism Sveriges undersökningar visar att det särskilt ofta brister ifråga om kunskaper och kompetens om autism. Dessa missförhållanden föranledde tre familjer, nämligen familjerna Erlandsson, Odell och Youssif, att grunda Stiftelsen Svenska Autism Alliansen.
Grundarna har alla en egen nära erfarenhet av autism och lång erfarenhet inom funktionshinderområdet och är medlemmar i Autism Stockholms län. Det var där vi fann varann och började diskutera den rådande situationen särskilt när det gäller kvalitet och tillgång till gruppbostäder för personer med autism. Det ledde fram till grundandet av stiftelsen som ett sätt att praktiskt göra något istället för att bara prata.

SSAA

Vi har lärt oss av egna erfarenheter

Att lösa sociala problem kräver att ledare från stiftelser, företag, ideella organisationer och regeringar omarbetar de system och relationer som formar vår värld. Vi strävar efter en djup förståelse för hur man skapar social förändring.
 • Vi förmedlar stödboende för människor med autism

  I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

 • Vi har lärt av egna erfarenheter

  Stiftelsen Svenska Autism Alliansen vill främja lösningar, över hela autismspektrumet och under hela livslängden, för behoven hos personer med autism och deras familjer.

Har du frågor? var god kontakta oss

Kontaktformulär
Att lösa sociala problem kräver att ledare från stiftelser, företag, ideella organisationer och regeringar omarbetar de system och relationer som formar vår värld. Vi strävar efter en djup förståelse för hur man skapar social förändring.

AUTISM

Om Autism

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra.
 • Autistiskt syndrom

  Autistiskt syndrom är en funktionsnedsättning som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Den som har autism har svårigheter med samspel och kommunikation och har begränsade och upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter.

 • Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom göra det svårt att förstå vad andra menar och känner. Man kan ha svårt att uppfatta miner, kroppsspråk, ironi och osynliga regler i sociala sammanhang. Personer med Asperger har ofta stor svårighet med flexibilitet och att bryta sina vanor och rutiner, det skapar oro, frustration och irritation. Beteendet kan övergå i tvångsmässighet. Svårighet att förstå humor, ironi och liknelser. Personer med Asperger har ofta ett stort ordförråd och språklig säkerhet.

 • Atypisk syndrom

  Atypisk autism har ibland också kallats autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen UNS (utan närmare specifikation). Den som har så tydliga tecken på autism att det leder till diagnos får nu istället diagnos autism.

AUTISM

Om Autism

 • Autism- liknande tillstånd

  Under beteckningen AST samlas de tidigare diagnoserna autistiskt syndrom, Asperger's syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd. AST är en utvecklingsrelaterad problematik (”Neurodevelopmental disorder”) som debuterar tidigt, har neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att bearbeta information.

 • Autismspektrumtillstånd

  Vad är autismspektrumtillstånd? Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan innebära svårigheter inom social kommunikation och beteende. På denna sida kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på när du möter barn, elever och studerande med AST.

Att lösa sociala problem kräver att ledare från stiftelser, företag, ideella organisationer och regeringar omarbetar de system och relationer som formar vår värld. Vi strävar efter en djup förståelse för hur man skapar social förändring.

Tidigare skilde man på autistiskt syndrom och Aspergers syndrom utifrån personens intellektuella förmåga och språkutveckling.

Nu används oftast en övergripande autismdiagnos och istället anges tydligt om personen även har en intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning eller någon annan funktionsnedsättning. Epilepsi och adhd är exempel på sådant som ofta förekommer tillsammans med autism. Individuella förutsättningar och behov kan skilja sig mycket åt mellan olika personer med autism. De gemensamma kärnsymtomen för autism delas in i två huvudgrupper:
 • Varaktiga begränsningar i förmågan till social kommunikation och socialt samspel i flera olika sammanhang

 • Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter

 • Många har också över- eller underkänslighet för sinnesintryck som ljud, ljus, dofter och känsel. Sådan känslighet kan påverka vardagen mycket och är viktig att känna till och ta hänsyn till. Symtom på autism ska finnas sedan tidig barndom, men behöver ibland inte vara tydligt märkbara förrän i skolan eller senare när förväntningar på social förmåga överstiger personens faktiska förmåga.